Naam:Stichting MS-AWARENESS RIDDERKERK,
Opgericht22 december 2015
RSIN:85585944
Adres:Sportlaan 8, 2982 SN Ridderkerk
Doelstelling:
De stichting heeft als doel het bijeenbrengen van fondsen en sponsorgelden ten behoeve van onderzoeksprojecten die erop gericht zijn om de kwaliteit van leven voor Multiple Sclerose (MS) patiënten op korte en lange termijn te verbeteren, bewustwording te creëren van de impact van de diagnose MS voor patiënt en omgeving en het faciliteren van deelnemers in activiteiten gericht op werving van middelen, het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan oprichter(s)of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
Bestuurssamenstelling
Mw. L.J. Mak voorzitter
Dhr. J. Lagendijk secretaris
Mw. H.P. Roest penningmeester
Beloningsbeleid Activiteiten
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft géén personeel in dienst. De activiteiten zijn gericht op het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van onderzoeksprojecten en het creëren van bewustwording van de diagnose MS. Dit kunnen fonds wervende activiteiten zijn maar ook activiteiten gericht op werving van sponsorgelden en activiteiten gericht op het bijeenbrengen van gelden ter bekostiging van de activiteiten.

Boekjaar 2015
Balans per 31-12-2015
ACTIVA PASSIVA
Liquide middelen 0,- Eigen Vermogen 0,-
Totaal activa 0,- Totaal passiva 0,-
Staat van baten en lasten 2015
Baten 0,- Lasten 0,-
Totaal baten 0,- Totaal lasten 0,-
Toelichting boekjaar 2015
De stichting is op 22 december 2015 opgericht en er hebben in 2015 nog geen activiteiten plaatsgevonden.

Verkorte staat van begrote baten en lasten 2016 (in euro’s)
Baten
Fondsen 5.000,-
Sponsorgelden 25.000,-
Activiteiten 5.000,-
35.000,-
Lasten
Donatie stichting Klimmen tegen MS 25.000,-
Kosten projecten MS- Awareness 5.000,-
Kosten actie Klimmen tegen MS 5.000,-
35.000,-
Saldo 0,-

Verkort beleidsplan
Het beleid van de stichting MS-Awareness is gericht op verwezenlijking van haar doelstelling, met name door werving van fondsen en sponsorgelden ten behoeve van onderzoeksprojecten voor de stichting Moves (voorheen stichting MS) en het creëren van bewustwording van de diagnose MS door projecten op o.a. scholen te organiseren en uit te voeren.

De stichting heeft géén winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet, conform de statuten, worden besteed aan een algemeen nut beogende doelstelling met soortgelijke doelstelling.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. De administratie en het beheer van het vermogen wordt gevoerd door het bestuur van de stichting.